Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Contacten/Communicatie school en huis                   

 

Overdracht leerlingen

Komt uw kind van een peuterspeelzaal, crèche of andere basisschool, dan ontvangt u van de betreffende instantie een overdrachtsformulier. Graag ontvangen wij dat formulier z.s.m. Van ons ontvangt u ook een intakeformulier, waarop u eventuele bijzonderheden kunt vermelden. Mocht n.a.v. deze overdracht nader contact wenselijk zijn, dan spreken we van een zgn. ‘warme overdracht’. Dit allemaal in het belang van uw kind, zodat hij /zij een goede start bij ons kan maken. Uiteraard geldt dit ook als uw kind vertrekt naar een andere school.

Bij overgang naar een volgende groep en dus nieuwe leerkracht(en) wordt de overdracht intern geregeld m.b.v. het leerlingendossier. Bijzonderheden omtrent uw kind zijn zodoende ook bij de nieuwe leerkracht(en) bekend.

 

Huisbezoeken

Bij alle nieuwe 4-jarige leerlingen komt de leerkracht op huisbezoek.

 

Nieuwsflits

Om de 2 weken proberen we u middels nieuwsbrieven via de mail op de hoogte te houden
van het reilen en zeilen op school. De nieuwsbrief komt ook op de site te staan. Hier kunt u eerdere uitgaves van de Nieuwsflits ook terug vinden.

 

Website

We zullen u via de website ook op de hoogte houden van activiteiten. 

 

Contactavonden (10-minutengesprekken)                      

2 á 3 keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om het werk en welzijn van uw zoon of
dochter op school te komen bespreken. De data vindt u in de nieuwsbrief en op onze website.

 

Rapporten

Halverwege het schooljaar krijgt uw kind vanaf groep 3 een rapport mee en aan het eind van het cursusjaar. Kleuters krijgen hun eerste officiële schoolrapport bij de overgang van groep 2 naar groep 3.

 

Ouderavonden

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met het team één of twee avonden, waar u geïnformeerd wordt over allerlei zaken aangaande opvoeding / welzijn / kennisoverdracht.

 

Informatieavond/kennismakingsavond

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders. In de groepen wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt.

 

Eigen initiatief

Ondanks alle mogelijkheden tot contact met de leerkrachten kan het natuurlijk voorkomen dat u op een bepaald moment behoefte hebt aan overleg. Dan verwachten we van u dat u zelf contact met ons opneemt.

 

Informatievoorziening gescheiden ouders

Het komt voor dat ouders van kinderen zijn gescheiden of gaan scheiden. Het is dan goed te weten hoe het met de informatievoorziening m.b.t. de kinderen geregeld is. In de regel woont het kind bij één van de ouders en heeft de andere een omgangsregeling. We spreken dan van een verzorgende- en niet verzorgende ouder. Er is echter altijd sprake van gezamenlijk gezag. Volgens de wet hebben beide ouders recht op informatie vanuit de school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, hanteren we als school het volgende beleid:

  • Het is in principe de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder te informeren over alle belangrijke informatie die het kind betreft. Wanneer er geen belemmeringen zijn, gaan we ervan uit dat de verzorgende ouder dit voor zijn/haar rekening neemt.
  • Mocht dit door omstandigheden niet zo te regelen zijn, dan kan de niet verzorgende ouder de directie verzoeken deze informatie door te geven. De verzorgende ouder wordt hierover geïnformeerd. Er wordt geen informatie gegeven, wanneer het belang van het kind daarmee strijdig is of een gerechtelijke uitspraak de informatieverstrekking in de weg staat.
  • Bij informatie van de school denken we aan:
  • Algemene informatie: schoolgids en nieuwsbrieven (staan ook op de website en/of zijn digiaal te verkrijgen);
  • Informatie m.b.t. het kind: rapport, 10 minutengesprek en huisbezoek. In principe is dit
    1x per leerling.