Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Contacten/Communicatie school en huis                   

 

Overdracht leerlingen

Komt uw kind van een peuterspeelzaal, crèche of andere basisschool, dan ontvangt u van de betreffende instantie een overdrachtsformulier. Graag ontvangen wij dat formulier z.s.m. Van ons ontvangt u ook een intakeformulier, waarop u eventuele bijzonderheden kunt vermelden. Dit formulier ontvangt u tegelijkertijd met het inschrijfformulier dat de directeur tijdens het huisbezoek ‘nieuwe leerlingen’ bij zich heeft.  Mocht n.a.v. deze overdracht nader contact wenselijk zijn, dan spreken we van een zgn. ‘warme overdracht’. Dit allemaal in het belang van uw kind, zodat hij /zij een goede start bij ons kan maken. Uiteraard geldt dit ook als uw kind vertrekt naar een andere school.

Bij overgang naar een volgende groep en dus nieuwe leerkracht(en) wordt de overdracht intern geregeld m.b.v. het leerlingendossier. Bijzonderheden omtrent uw kind zijn zodoende ook bij de nieuwe leerkracht(en) bekend.

 

Huisbezoeken

In principe krijgt elk gezin één keer per schooljaar bezoek van één van de leerkrachten waarbij uw kind in de klas zit. Dit kan op een middag na schooltijd of ‘s avonds zijn. We maken dan gebruik van het oudergespreksformulier. We hopen op uw medewerking bij het maken van een afspraak voor zo’n bezoek. Voor februari hopen we de bezoeken te hebben afgerond. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de betreffende leerkracht om een bezoek af te spreken. I.v.m. de schoolkeuze van de leerlingen uit groep 8 zullen deze contacten anders verlopen dan hierboven beschreven. Hierover krijgen de desbetreffende ouders bericht.

 

Nieuwsbrieven

Om de 3 á 4 weken proberen we u middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden
van het reilen en zeilen op school. Uiteraard worden brieven alleen uitgegeven als
er nieuws is. Als de papieren versie uitgedeeld is, wordt de brief ook op onze website
gezet. U kunt hier in het archief ook nog oude exemplaren inzien. Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen dan is dit binnenkort mogelijk via onze website.

 

Website

We zullen u via de website ook op de hoogte houden van activiteiten. Middels een beperkt aantal foto’s krijgt u een indruk van de gehouden activiteiten. Als u geen foto’s waarop uw kind (of uzelf) staat op de website geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat aan de directie kenbaar maken. Bij inschrijving van uw kind kunt u dit op het formulier aangeven.

N.B.: na de zomervakantie 2014 zal de vernieuwde website gerestyled zijn.

 

Contactavonden (10-minutengesprekken)                      

2 á 3 keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om het werk en welzijn van uw zoon of
dochter op school te komen bespreken. De data vindt u in de nieuwsbrief en op onze website.

 

Rapporten

Halverwege het schooljaar krijgt uw kind vanaf groep 3 een rapport mee en aan het eind van het cursusjaar. Kleuters krijgen hun eerste officiële schoolrapport bij de overgang van groep 2
naar groep 3.

 

Ouderavonden

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met het team één of twee avonden, waar u geïnformeerd wordt over allerlei zaken aangaande opvoeding / welzijn / kennisoverdracht.


 

 

Informatieavond/kennismakingsavond

Informatieavonden worden gehouden in week 37 en 38  (25 aug. tot 4 september). Een uitnodiging per groep volgt nog. Deze informatieavond is zonder leerlingen.

 

Eigen initiatief

Ondanks alle mogelijkheden tot contact met de leerkrachten kan het natuurlijk voorkomen dat u op een bepaald moment behoefte hebt aan overleg. Dan verwachten we van u dat u zelf contact met ons opneemt.

 

Informatievoorziening gescheiden ouders

Helaas komt het voor dat ouders van kinderen zijn gescheiden of gaan scheiden. Het is dan goed te weten hoe het met de informatievoorziening m.b.t. de kinderen geregeld is. In de regel woont het kind bij één van de ouders en heeft de andere een omgangsregeling. We spreken dan van een verzorgende- en niet verzorgende ouder. Er is echter altijd sprake van gezamenlijk gezag. Volgens de wet hebben beide ouders recht op informatie vanuit de school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, hanteren we als school het volgende beleid:

  • Het is in principe de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder te informeren over alle belangrijke informatie die het kind betreft. Wanneer er geen belemmeringen zijn, gaan we ervan uit dat de verzorgende ouder dit voor zijn/haar rekening neemt.
  • Mocht dit door omstandigheden niet zo te regelen zijn, dan kan de niet verzorgende ouder de directie verzoeken deze informatie door te geven. De verzorgende ouder wordt hierover geïnformeerd. Er wordt geen informatie gegeven, wanneer het belang van het kind daarmee strijdig is of een gerechtelijke uitspraak de informatieverstrekking in de weg staat.
  • Bij informatie van de school denken we aan:
  • Algemene informatie: schoolgids en nieuwsbrieven (staan ook op de website en/of zijn digiaal te verkrijgen);
  • Informatie m.b.t. het kind: rapport, 10 minutengesprek en huisbezoek. In principe is dit
    1x per leerling.