Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Aanmelding en toelating van 4-jarigen   

Een kind wordt op zijn/haar vijfde verjaardag leerplichtig, maar het mag naar school
als het vier wordt. Vanwege de planning willen we graag ruim van te voren weten,
welke kinderen we kunnen verwachten. Kinderen die nog niet zindelijk zijn, kunnen
afhankelijk van de te maken (verschonings) afspraken tussen school en ouders naar school.

Aanmelding kan telefonisch gedaan worden of mondeling bij de directie. Dit geldt voor zowel de hoofd- als nevenvestiging.

Ruim een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de directie contact met u op om een  inschrijvingsbezoek af te spreken. Daarna kan uw kind kennis maken met haar/zijn toekomstige leerkracht en klasgenoten. Dit in overleg met de betreffende leerkracht die hiervoor met u contact opneemt.

Als uw kind vanaf haar of zijn 4e verjaardag de school bezoekt, dan gaan we ervan uit dat dit de 1e twee weken alleen de ochtend schooltijden betreft. Dit is om een gemakkelijke overgang te bewerkstelligen. Na die eerste twee weken kan er in overleg met de groepsleerkracht begonnen worden met een uitbouw van uren tot een volledige ‘kleuterweek groep 1’.

Ouders van kinderen die in de maand december of binnen 1 maand voor de zomervakantie
4 jaar worden, adviseren we tot na de kerst- of zomervakantie geduld te hebben. In overleg met de peuterspeelzaal kan uw peuter de betreffende maand de peuterspeelzaal blijven bezoeken.

 

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijs activiteiten.Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

 

Toelating en verwijdering van leerlingen

De beslissing over toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal onderwijs, alsmede overgang van een leerling naar een dergelijke school, vindt slechts plaats  in overeenstemming met de ouders en het bevoegd gezag van de desbetreffende school of instelling (zie ook verwijzing via PCL).

Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats, dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar 8 weken zonder succes is gezocht naar een dusdanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van het vorige tot verwijdering worden overgegaan. Zie ook schorsingsbeleid.

 

Schorsing

Op school zien we soms kinderen die gedrag vertonen, dat buiten alle perken gaat. We horen gevloek, dreigende taal naar anderen en we zien kinderen die geen respect tonen naar anderen toe. Inmiddels is er een protocol “goed gedrag” opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt wat beslist niet kan.  Het kan in bepaalde gevallen dus voorkomen, dat u gebeld wordt met de mededeling, dat uw kind moet nablijven of dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek over het gedrag van uw kind. Indien nodig treedt het protocol direct in werking. Uiteraard verwachten we uw medewerking hierin, want al deze maatregelen zijn ook in het belang van uw kind.

Als na herhaalde maatregelen het gedrag van het kind niet verandert, kunnen we uiteindelijk   overgaan tot schorsing van een kind. Schorsing lost niet het probleem op, maar geeft wel de mede-leerlingen en leerkracht(en) een ‘adempauze’, tot er een passende oplossing is gevonden. Het belangrijkste is dat we voor alle leerlingen en volwassenen in onze school een veilig en rustig (dus optimaal) leerklimaat willen scheppen.

 

Onderwijskundig rapport

Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel, ten behoeve van de ontvangende school een onderwijskundig rapport op. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt.