Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Uw zorg onze zorg!!

 

Hoe kan ik thuis aansluiten bij school?

Uw kind heeft recht op goed onderwijs. Wij als school verzorgen allereerst het onderwijs, maar hebben ook een opvoedkundige taak. De praktijk leert ons dat het klimaat en de sfeer thuis belangrijk zijn voor de prestaties op school. Er is al veel gewonnen als iedereen zich realiseert, dat een dagje school net zo inspannend is als uw eigen dagtaak. Een goede samenwerking tussen u en onze school is voor uw kind ook erg belangrijk. U zelf en ook de school hebben daar baat bij.

Enkele feiten!!!

  • Leerlingen werken en spelen op school minder goed als ze moe zijn.
  • Leerlingen spannen zich minder in als ze onvoldoende eten.
  • Leerlingen kunnen zich minder goed concentreren als ze veel televisie kijken.

 

Voor goed onderwijs is het van belang dat uw kind in goede conditie is om mee te kunnen doen. Als het kind na een dag hard ‘werken’ thuis komt, zal het niet alleen willen uitblazen, uw kind zit ook vol verhalen en emoties die het kwijt wil.

Wist u dat:

  • Leerlingen werken en spelen op school beter als ze thuis de kans krijgen om hun emoties te verwerken en hun verhalen te vertellen.
  • Leerlingen zullen zich beter inspannen als ze thuis positief worden aangemoedigd.
  • Leerlingen concentreren zich beter als u interesse toont in wat ze op school beleven, en wat ze daar doen.

 

Als het wat ‘moeilijker of makkelijker’ gaat

Naar schatting heeft ongeveer één op de vijf kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het gaat niet altijd om grote problemen en ook niet altijd om zwakke leerlingen. Ook de (hoog)begaafde leerlingen kunnen het soms erg moeilijk hebben. We hebben ook leerlingen op school die de basisschool versneld doen. Daardoor lopen de moeilijkheden soms sterk uiteen. Het is een belangrijke taak van de school om de werkelijke problemen te ontdekken. Hoe eerder een kind geholpen is des te beter!

 

Wat kunt u zelf doen?

Als het niet goed gaat met uw kind, is het allereerst zaak dat u samen met de leerkracht nagaat wat de werkelijke problemen zijn. U bent als ouder natuurlijk erg belangrijk: uw kind brengt immers meer tijd thuis door dan op school.

Voor ons is het belangrijk om te weten hoe een kind met moeilijkheden zich thuis gedraagt. En door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van de situatie waarin uw kind zich bevindt. Samen kan er dan gezocht worden naar de juiste aanpak voor zowel het onderwijs als de opvoeding.

 

Kan uw kind blijven zitten?

Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste leeftijdsgenoten. Zulke kinderen zijn er soms bij gebaat nog een jaar in dezelfde groep te blijven, vooral als ze nog heel jong en speels zijn. De uiteindelijke beslissing of een kind al dan niet doubleert wordt door de directie genomen.

 

 

 

 

 

Wat doen we als school?

Interne begeleider en (Motorische) Remedial Teacher

Op onze school zijn 2 interne begeleiders werkzaam. Dat zijn juf Hilde Broekhuizen, voor leerkrachten groep 1 en 2 en juf Gerdien Bolt voor de andere leerkrachten vanaf groep 3. Kort samengevat bestaat hun functie uit begeleiding van leerkrachten met kinderen die zorg nodig hebben op pedagogisch of didactisch gebied. Bovendien is er ook voor 2 dagen een remedial teacher op onze school
aanwezig, juf Annemieke Katerberg. De leerkrachten en de IB-er overleggen wie er in aanmerking komt voor RT en daarover wordt u tijdig ingelicht. Ook volgen er voortgangsgesprekken met de RT-er of er vorderingen zijn en/of de RT voortgezet moet worden. Als uw kind RT krijgt, zal dit normaliter
2 keer per week ongeveer 20 minuten zijn. RT wordt meestal aangeboden op het gebied van rekenen, lezen en schrijven. En de meeste aandacht gaat uit naar de onderbouw.

Ook is er een motorische remedial teacher op onze school voor leerlingen die problemen hebben met de grove en/of fijne motoriek. Meester Albert Jan Greidanus is hiervoor een dagdeel per week beschikbaar. U wordt uiteraard hierover ingelicht als uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Op het gebied van sociaal emotionele vorming zal bij voldoende aanmeldingen sova-training (sociale vaardigheidstraining) gegeven worden Dit gebeurt in kleine groepen in onze school en uiteraard wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Hierbij wordt ook onze schoolmaatschappelijk werker betrokken.

Leerproblemen, leerachterstanden en achterstand of voorsprong in de ontwikkeling van kinderen kunnen gelukkig vroeg worden ontdekt. Observaties, schooltesten, toetsen en het leerlingvolgsysteem zijn hulpmiddelen om de problemen te signaleren. Soms kunnen bepaalde problemen worden opgelost en achterstanden worden weggewerkt door extra aandacht te schenken. Dit doen we aan de hand van een handelingsplan. Van een handelingsplan betreffende uw kind wordt u als ouder/verzorger op de hoogte gesteld. We geven dan extra aandacht/hulp in of buiten de klas, door de leerkracht en/of de Remedial Teacher (zie boven).

N.B.: U moet zich wel realiseren dat RT buiten de groep iets anders is dan werken in een groep. Als werken met de RT-er goed gaat, betekent dat niet automatisch dat het in de groep ook goed gaat.

Lukt dat niet, dan wordt in overleg met de ouders de hulp ingeroepen van het Samenwerkingsverband (WSNS). Die hulp kan verschillende vormen aannemen. U kunt dan denken aan extra testen en aan de hand daarvan worden er plannen gemaakt voor het vervolgtraject, binnen of buiten onze school (uiteraard in overleg met de ouders).

 

Plusklas voor excellente leerlingen

Voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen functioneren, is in samenwerking met de EN3 scholen uit de naburige dorpen in het cursusjaar 2011-2012 een zgn. Plusklas opgestart. Leerlingen uit groep 7 en 8 die na selectie hiervoor worden toegelaten, gaan het komende cursusjaar op dinsdag  naar ‘De Hoeksteen’ in Nieuweroord. Van onze school gaan in totaal 6 leerlingen naar deze Plusklas. Hier krijgen ze o.a. Spaans, wiskunde en filosofie.

 

Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Als uw kind in groep 8 zit, wordt in overleg tussen groepsleerkracht en ouders (leerling) een bij uw kind passende vorm van voortgezet onderwijs gezocht. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de mogelijkheden en interesses die uw zoon of dochter heeft.

In het 8e leerjaar wordt een (verplichte) eindtoets afgenomen. In het cursusjaar 2017-2018 stappen we over van de Cito eindtoets naar de eindtoets van ICE de zgn. IEPtoets.

 

 

 

 

 

 

De schoolkeuze in de afgelopen jaren was als volgt:

School

verlater

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016-2017

Pro

-

1

-

4

2

1

-

VMBO

17

29

 

 

 

26

29

15 

32

23 

waarvan

10 x TL

19

waarvan 

8x tl

HAVO

6

14

15

4

9

8

20

Waarvan 9 x havo-vwo

VWO

8

5

8

2

3

5

7

Totaal

31

49

49

39

29

46

34 

46

 

Opmerkingen

1. Deze keuzes zijn geen 100% afspiegeling van de daadwerkelijke resultaten van de school, omdat ouders en leerlingen regelmatig kiezen voor die vorm voor onderwijs die bij hun kind past en ‘betere’ startkwalificaties geeft voor de arbeidsmarkt. De tendens is dat regelmatig gekozen wordt voor een andere vorm van VMBO terwijl het toets advies theoretische leerweg (mavo) is.

2. Het daadwerkelijke resultaat van de schoolkeuze wordt pas zichtbaar na één jaar vervolgonderwijs. Hoe functioneert de leerling in die vorm van onderwijs? Gaan ze naar een ‘hogere’ vorm van V.O., blijven ze op hetzelfde niveau, of zakken ze af naar een ‘lagere’ vorm van V.O.?

 

Scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen meestal naar toe gegaan

Hoogeveen

  • Christelijk Voortgezet Onderwijs Roelof van Echten college
  • Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos

 

In enkele gevallen gaan leerlingen van onze school naar

Meppel:                        VMBO Terra College

Hardenberg:                 Vechtdal college