Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Wat leert mijn kind op ‘Het Mozaïek’ ?

In de wet op het primair onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Hierin staat beschreven wat we als school moeten aanbieden. Voor de vakken taal en rekenen hanteren we ook de referentiekaders. Hier staat beschreven wat de leerlingen moeten beheersen. Wij hebben de methoden gecontroleerd op het aanwezig zijn van deze kerndoelen en bij vervanging van methoden zullen we hier uiteraard ook op letten.

 

Groep 1 en 2

Jongste en oudste kleuters zitten op onze school in dezelfde groepen. We hebben gemerkt dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gewerkt aan (groeps)tafels, in hoeken, in het speellokaal en buiten op het speelplein. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren.

Veel kinderen zitten 2 á 2½  jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties/toetsen uit om de voortgang in hun ontwikkeling adequaat te volgen en indien nodig het tijdpad en/of het leeraanbod aan te passen.

Succesvol groep 3 en de volgende groepen doorlopen lukt pas, als er een gedegen basis is voor verdere ontwikkeling. We zien indien nodig een kind liever een jaar langer in groep 1 of 2 om zo een goede basis voor de toekomst te leggen.

 

Groep 3 en 4

Vanaf groep 3 maakt het spelen langzamerhand plaats voor het leren. Dat duurt een tijdje en kost de kinderen veel energie. Er wordt nog veel buiten gespeeld, maar het leren lezen begint, evenals het rekenen. We maken een begin met wereld oriënterende vakken en de expressievakken gaan gewoon door. De dag is strakker ingedeeld en vooral lezen en rekenen staan centraal.

In groep 4 gaat het nog wat verder. Rekenen, taal en lezen krijgen nog meer aandacht.

 

Groep 5 t/m 8

Vanaf groep 5 zijn bijna alle schoolvakken aanwezig in het lessenpakket.

In groep 7 komt het vak Engels erbij en in groep 8 krijgen de kinderen een ‘spoedcursus EHBO’. Dit zal ca. 10 lessen in beslag nemen (indien er een combinatie 7-8 is gelden deze lessen ook voor de leerlingen uit groep 7).

In leerjaar 7 (en/of 8 voor de nevenvestiging) kan uw kind via school typeles volgen. Dit is tegen een relatief geringe vergoeding en aansluitend op de normale lestijden (start 5 september 2013).

Lestijd

We gaan uit van een lessentabel van 25,45 uur per week voor groep 5 t/m 8 (minimaal 1.000 uur per jaar = 4.000 uren).De groepen 2, 3 en 4 hebben een lessentabel van 23.45 uur en de kinderen uit groep 1 hebben een lessentabel van 20.15 uur (de 1e 4 leerjaren minimaal 3.520 uren d.i. gemiddeld per jaar 880 uren).

Totaal aantal lesgebonden uren in 8 jaren basisonderwijs is 7.520 uren.

 

sitemap | contact | privacy | webapplicatie dotsolutions