Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Wat doen wij om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren

Als school zullen we natuurlijk ons best doen om uw kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden. Dit is niet een éénmalige investering of inspanning, maar een proces dat ieder jaar beoordeeld moet worden. Waar kunnen we verbeteringen aanbrengen, zodat het rendement van onze inspanningen zo groot mogelijk is. Hiervoor maken we gebruik van het Cito “Leerling Volgsysteem”. D.m.v. dit volgsysteem kunnen we groepen leerlingen, maar ook de individuele leerling door de gehele school volgen (monitoring). Verloopt de ontwikkeling zoals we verwachten of treedt er stagnatie op in de ontwikkeling? Ook ontwikkelingen die boven verwachting zijn komen in beeld. Door onderzoek kunnen we er dan achter komen waardoor de resultaten tegenvallen of juist boven verwachting zijn en kunnen we ons beleid daarop afstemmen.

Ook nemen we deel aan het 3 jaarlijkse Cool 5-18 onderzoek waarbij de effectiviteit van ons onderwijs wordt gemeten. De leerlingen worden in de groepen 2, 5 en 8 getoetst (zie andere ondersteunende instanties blz. 21).

Voor de komende 4 jaren vestigen we met name onze aandacht op de volgende onderdelen in onze school: het betreft zaken die verbetering behoeven (opbrengsten),maar ook zeker zaken waar we tevreden over zijn en die we goed willen houden.

1. Begrijpen lezen en woordenschat

2. Vernieuwing rekenmethode: De wereld in getallen

3. Instructievaardigheden van de leerkrachten

4. Collegiale consultatie

5. Coöperatief leren

 

  1. Begrijpen lezen en woordenschat
  2. Vernieuwing rekenmethode: We hebben onze oude rekenmethode dit schooljaar vervangen door De wereld in getallen. Daarnaast werken de leerlingen vanaf groep 4 tijdens het rekenen op de tablet (Snappet). Vooralsnog is dit voor de nieuwe rekenmethode, maar gaandeweg het jaar zal dit uitgebreid worden naar andere vakgebieden zoals o.a. spelling, woordenschat.. 
  3. De instructievaardigheden van onze teamleden worden ondersteund door scholing. We werken met het zgn. IGDImodel: d.w.z. interactief, gedifferentieerd en direct instructiemodel. Dit is inmiddels uitgebreid met coöperatief leren. Door collegiale consultatie willen we op dit onderdeel ook van elkaar leren.
  4.  Collegiale consultatie
  5. Coöperatief leren: elke groep werkt met de volgende werkvormen: tweetalcoach (de leerlingen werken in 2-tallen en lossen om de beurt een probleem op), tweepraat (in een 2-tal geven de leerlingen een antwoord op een vraag of een oplossing voor een probleem) en binnen-buitenkring (doordat leerlingen in een van de kringen roteren ontstaan steeds nieuwe 2-tallen). Afgelopen schooljaar zijn ingevoerd: mix en ruil (leerlingen mixen, stellen vragen aan verschillende partners en ruilen kaarten. Na afloop weten alle leerlingen de antwoorden), mix en koppel (zie mix en ruil en na afloop zoeken ze het kind die een passende kaart heeft) en laat zien (leerlingen beantwoorden vragen zonder hulp. Daarna controleren ze bij de andere teamleden en helpen elkaar). Ook is het stilteteken helemaal ingeburgerd op onze school. Wellicht volgen nog enkele werkvormen. Coöperatief leren verhoogt de effectieve leertijd en is vormend op sociaal groepsgedrag en versterkt ook de veilige school.

N.B. Uit de ouder- en leerlingenquête blijkt dat we ons een veilige school mogen noemen.

N.B. Als u signalen van pestgedrag opmerkt t.o.v. uw kind of andere kinderen, dit graag altijd melden aan de betreffende leerkracht(en) en/of directie. Wij kunnen dan ook gerichter kijken en eventuele acties ondernemen.

Taakspel: Dit spel houdt in dat kinderen tijdens een bepaalde tijd van de dag precies volgens de afspraken die met de groep gemaakt zijn werken. Ze kunnen daarmee een groepsbeloning verdienen. Dit spel bevordert goed gedrag en het bevordert de sfeer in de groep. Bovendien is dit spel goed bruikbaar naast het coöperatief leren. Taakspel wordt gespeeld vanaf groep 4. Uit rapportage van het Ministerie van OCW wordt Taakspel als volgt omschreven: een veelbelovend preventief programma dat mogelijk het risico op pesten kan reduceren door de focus op groepsprocessen en verbetering van het klassenklimaat.

In onze eigen organisatie is F. Veuger gecertificeerd taakspelcoach en ze begeleidt leerkrachten waar nodig.

  1. Cultuurmenu: ook dit jaar nemen we deel aan de diverse activiteiten die ons vanuit Cultuurmenu worden aangeboden. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Bij creatieve activiteiten is niet alleen het product belangrijk maar ook het proces om tot dit resultaat te  komen is belangrijk
  2. Excellente leerlingen: Zie blz. 19.

 

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen blijven we uiteraard ook bij de tijd op het gebied van computergebruik in school, zorg voor leerlingen, zelfstandig werken en worden methoden op tijd vervangen.

 

Personeelsbeleid

Van ons mag u verwachten dat we goed gekwalificeerd personeel in onze organisatie inzetten. Uiteraard is dat een samenspel van bestuur, directie en personeel. Door middel van o.a. functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden afspraken gemaakt op het gebied van de individuele professionele ontwikkeling die een ieder beschrijft in zijn/haar persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en uiteraard is er de teamscholing (zie scholing).

Voor de komende jaren moet ook de functiewaardering een plaats krijgen binnen onze school. Er zal door opleidings-/ervaringsniveau verschil in beloning kunnen ontstaan. Uiteraard is dat een zaak van veel voorbereiding en overleg.

 

Enquête

Om de 2 jaar houden we via ouderportaal van Parnassys een enquête onder onze ouders en jaarlijks onder onze leerlingen in de  groepen  5 t/m 8. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in ons beleid aangaande diverse zaken. De laatst gehouden enquête is van 2017.

Materiaal - financiën

Zonder goed gereedschap kan ook een professional geen kwaliteit leveren. Als schoolorganisatie doen we ons best om ons ‘gereedschap’ ‘up-to-date’ te houden. Dit vereist een goed beheer van de financiën. U kunt hierbij denken aan aanschaf/vervanging nieuwe leermethode, meubilair, de jaarlijkse verbruiksmaterialen, computernetwerk, digitale schoolborden, etc.  Bestuur, directie en M.R. zetten zich hiervoor middels een zgn. “meerjarenbegroting” samen in.

Scholing

In het kader van Passend Onderwijs zullen onze interne begeleiders weer enkele middagen een cursus volgen om kinderen die extra aandacht nodig hebben te laten begeleiden door de eigen leerkracht. Teamleden zullen scholing volgen die aansluiten bij de genoemde ‘speerpunten’. De scholing van de teamleden wordt verantwoord in ons scholingsplan.

In het kader van de B(edrijfs)H(ulp)V(erlening), zal in het cursusjaar 2018-2019 door het hele team de herhalingscursus gevolgd worden (inclusief het gebruik van de AED).

 

sitemap | contact | privacy | web applicaties dotsolutions